Trong những năm qua, lĩnh vực giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong công cuộc đổi mới hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước hội nhập tích cực, toàn diện với thế giới. Tuy nhiên, trước sự vận động, phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ và tri thức nhân loại, nền giáo dục nước ta đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới căn bản, toàn diện để đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Yêu cầu này đã được chỉ rõ trong Nghị quyết 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI


 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, được sự cho phép của Lãnh đạo Quốc hội, năm 2017, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo Giáo dục với chủ đề “Về chất lượng giáo dục phổ thông”. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà khoa học và các nhà giáo hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này. Đặc biệt, Hội thảo đã thực sự trở thành một diễn đàn chính sách, nơi các đại biểu đóng góp ý kiến một cách rõ ràng, trách nhiệm, với tâm huyết chung xây dựng nền giáo dục Việt Nam, tạo nền tảng cho phát triển đất nước tương xứng với khu vực và thế giới


 Tiếp nối thành công của Hội thảo Giáo dục 2017, được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội, năm nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối hợp với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giáo dục 2018 với chủ đề “Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế”.


 Hội thảo Giáo dục năm 2018 nhằm tạo điều kiện để các Đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Từ đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiến nghị Quốc hội quyết định những chính sách phát triển giáo dục đại học tương xứng với vị trí, vai trò của trình độ đào tạo này, đặc biệt là xây dựng được nguồn dữ liệu phục vụ việc thẩm tra Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua vào năm 2018).