Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo tóm tắt:

30/5/2018

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn:

20/6/2018

Thời hạn gửi báo cáo toàn văn sau hiệu chỉnh:

10/7/2018

Thời hạn xác nhận tham dự Hội thảo:

31/7/2018

Ngày tổ chức Hội thảo:

17/8/2018


Thông tin liên hệ:

- Tổ Thư ký VEC2018 tại UBVHGDTNTN&NĐ Quốc hội: ThS. Đặng Hồng Hạnh, Chuyên viên chính, Văn phòng Quốc hội (Email: danghanh_qh@yahoo.com; SĐT: 0983092804)

- Tổ Thư ký VEC2018 tại ĐHQG TP.HCM: ThS. Bùi Lê Vũ, Chánh Văn phòng, Viện Quản trị Đại học (Email: blvu@vnuhcm.edu.vn; SĐT: 0912574268)